Världens nålsöga 1914–1918

När det stod klart för rikets ledning att Sverige, vid freden i Fredrikshamn 1809 förlorat Finland, riktades intresset mot den nya riksgränsen i norr. Förlusten av Torneå var ett hårt slag, inte bara för gränsbefolkningen utan för hela riket. Torneå, med ett väl utbyggt kommunikationsnät, var bland annat säte för norra Sveriges handel, rättskipning, skola och den svenska församlingens kyrka.

Haparanda fick sina stadsrättigheter 1842 och kom att axla rollen som Sveriges centralort i norr. Endast en älvfåra skiljde nu staden och Konungariket Sverige från Tsardömet Ryssland och Storfurstendömet Finland.

Öppningen mot Ryssland blev strategiskt viktig för Haparanda och för Sverige i synnerhet i tider av ofärd och en samtidig svensk neutralitetspolitik. Rollen som Nålsöga fick Haparanda första gången vid Krimkriget mellan Ryssland och England -Frankrike 1853—1856. En första internationell fläkt drog in i den lilla staden som på kort tid upplevde en blomstring. Även turistbyråerna hade upptäckt det nordliga Sveriges lockelser.

Under det första världskrigets första år delade de krigförande länderna sig i två block: ententen med Ryssland, England, Frankrike, Serbien och Belgien samt centralmakterna bestående av Tyskland och Österrike-Ungern. Sveriges förklarade sig vara neutrala. Världens transport av människor på flykt, post och varor krävde en ”muröppning”. Haparanda fick rollen som Nålsögat.

Haparanda var en stad i världen. Världen kom till Haparanda.